We
Web3

Ŷōũŕ àĺĺ-ĩń-ōńē ŵēƀ3 ƥàŕţńēŕ. Àďvĩśĩńĝ, ƀĺōćķćĥàĩń ďēvēĺōƥmēńţ, ţōķēń ēćōńōmĩćś, ŵōŕķśĥōƥś & mũćĥ mōŕē.

Tokenomia.pro hero

Tokenomia.pro

Ŵē śƥēćĩàĺĩźē ĩń

Ŵĥàţēvēŕ ŷōũ ţĥĩńķ ōƒ ŵĥēń ćŕēàţĩńĝ ŷōũŕ ŵēƀ3 ƥŕōĴēćţ, ŵē ćàń ďēĺĩvēŕ ĩţ.

1

Smart Contracts

2

Dapps

3

NFT's

4

DeFi

5

Play2Earn

6

Metaverse

7

IDO

8

INO

9

Token Analytics

Ōũŕ Śēŕvĩćēś

Ŵē ŵĩĺĺ ĥēĺƥ / ĩmƥĺēmēńţ / ćōńśũĺţ ōń / ŵēƀ3 ƒōŕ ŷōũ

Ƒũńď ßĺōćķćĥàĩń ƤŕōĴēćţś

Ńōŵàďàŷś, ĩţ'ś ţōũĝĥ ţō ƀũĩĺď à ćōmƥàńŷ ŵĩţĥōũţ ƒũńďĩńĝ. Ţĥàńķś ţō ţĥē ĩńvēśţōŕś ĝàţĥēŕēď àŕōũńď Ţōķēńōmĩà.ƥŕō, ŵē mĩĝĥţ ĥēĺƥ ţō ƒũńď ŷōũŕ ƥŕōĴēćţ.

Ćŕēàţē Ţōķēń Ēćōńōmŷ & Ŵĥĩţēƥàƥēŕ

ßēƒōŕē ŵē ƀũĩĺď ţĥē ƥŕōďũćţ, ŵē’vē ţō ƥŕēƥàŕē ţĥē ćōńćēƥţ. Ćŕēàţĩńĝ ĩţ àĺōńē ćàń ƀē ƥŕōƀĺēmàţĩć. Ţōĝēţĥēŕ, ŵē’ĺĺ ďō ĩţ ĩń à ƀĺĩńķ ōƒ àń ēŷē.

Àţţŕàćţ Ĩńvēśţōŕś

Ŵē ķńōŵ vēŕŷ ŵēĺĺ ţĥàţ ĩţ'ś ĥàŕď ţō ƀŕēàķ ţĥŕōũĝĥ ŵĩţĥ ţĥē ĩďēà. ßũţ ďōń'ţ ŵōŕŕŷ - ŵē'ĺĺ śĥōŵ ŷōũ ĥōŵ ţō ĝēţ ĩńvēśţōŕś ĩńţēŕēśţēď.

ßũĩĺď à Ţēàm ōƒ Àďvĩśōŕś

Àďvĩśōŕś ĩń ŵēƀ3 ƥŕōĴēćţś àŕē ĺĩķē ţĥē ńĩţŕō ĩń ţĥē śƥōŕţś ćàŕ - ŷōũ ćàń ĝō ŵĩţĥōũţ ţĥēm, ƀũţ ŵĩţĥ ţĥēm ŷōũ ŵĩĺĺ ĝō ƒàśţēŕ.

ßũĩĺď ƤŕōĴēćţ Ćŕēďĩƀĩĺĩţŷ

Ĥàvĩńĝ à ƀŕĩĝĥţ ĩďēà mēàńś ńōţĥĩńĝ. Ŷōũ ĥàvē ţō ƀũĩĺď ćŕēďĩƀĩĺĩţŷ ţō ēxƥàńď ţĥē ćōmƥàńŷ, àţţŕàćţ ţĥē ĩńvēśţōŕś àńď ĝēţ ţĥē ƒũńďĩńĝ.

Ōŕĝàńĩźē ţĥē Ƥŕĩvàţē & Ƥũƀĺĩć Śàĺē

Ŕàĩśĩńĝ ƒũńďĩńĝ ĩń ţĥē vàŕĩōũś ŕōũńďś ĩś à ŕēàĺ ćĥàĺĺēńĝē. Ĩńvēśţōŕś, àĝŕēēmēńţś, ćōńţŕàćţś, àńď ĺōĝĩśţĩćś. Ďōń'ţ ŵōŕŕŷ - ŵē ĝōţ ŷōũ!

Ćĥōōśē ţĥē Ƥŕōƥēŕ ßĺōćķćĥàĩń

Ţĥēŕē'ŕē ōvēŕ 20 ćĥàĩńś ŵĥēŕē ŷōũ ćàń ĺàũńćĥ ţĥē ţōķēń. Ēàćĥ ōńē ĥàś ĝōōď àńď ƀàď àśƥēćţś. Ŵē'ĺĺ ĥēĺƥ ŷōũ ţō ćĥōōśē ţĥē mōśţ ŕēĺēvàńţ.

Ōŕĝàńĩźē ţĥē Ţōķēń Ĺĩśţĩńĝ

Ţĥē ţōķēń ĺĩśţĩńĝ ĩś à ŕēàĺ ćĥàĺĺēńĝē. Ţĥēŕē àŕē màńŷ ţĥĩńĝś ţō śēŕvē - ĹǪ, màŕķēţĩńĝ ōŕ ćōmmũńĩţŷ màńàĝēmēńţ. Ŵē'ĺĺ ĥēĺƥ ŷōũ ţō ďō ĩţ àĺĺ!

Ďō Ēvēŕŷţĥĩńĝ Ĺēĝàĺĺŷ

Ńàvĩĝàţĩńĝ ţĥē ŵēƀ3 śƥàćē ŵĩţĥōũţ ĺēĝàĺ śũƥƥōŕţ ĩś ĺĩķē ŵàĺķĩńĝ ŵĩţĥōũţ à ƒĺàśĥĺĩĝĥţ ĩń à ćàvē - ŷōũ ćàń, ƀũţ ĩţ'ś ēàśŷ ţō ƒàĺĺ ōvēŕ.

Ōũŕ Àƥƥŕōàćĥ

Ĥōŵ ŵē ŵōŕķ

Àńàĺŷśĩś phase

Àţ ţĥē vēŕŷ ƀēĝĩńńĩńĝ, ŵē àńàĺŷźē àĺĺ ōƒ ţĥē ďōćũmēńţś ƒŕōm ţĥē ćĺĩēńţ. Ţĥĩś śţēƥ ĩś àƀōũţ ēxƥĺōŕĩńĝ ţĥē ćũŕŕēńţ ƀũśĩńēśś mōďēĺ, ďàţà ƒĩĺţēŕĩńĝ ƀŷ ōũŕ àńàĺŷśţś, àńď ďēƒĩńĩńĝ ŵĥĩćĥ ţàśķś àŕē ţō ćōmƥĺēţē.

Ƥŕēƥàŕàţĩōń phase

After the Analysis phase, we start the Workshops. The primary token’s goal is to capture the economic value of the ecosystem that we will create. Workshops and brainstorming are there to spot all the points where the real value exists and translate it into adequate types of tokens. Workshops are a tool to recognize the business fundamentals and the team skills. We create a strategy for the future operations and fundraising phase. After addressing the legal aspects and with the data collected, we can create a Whitepaper, which is an inherent part of the fundraising phase.

Fundraising phase

Ţĥĩś ƥàŕţ ĩńćĺũďēś śũƀśţàńţĩvē àńď ƥŕàćţĩćàĺ śũƥƥōŕţ ĩń ţĥē ŕēĺēàśē ƥĥàśē ōƒ ţĥē ţōķēń (ŃƑŢ & ũţĩĺĩţŷ). Ĩń ćĥōśēń ćàśēś, ŵē mĩĝĥţ àĺśō śũƥƥōŕţ ţĥē ƥŕōĴēćţ ĩń ĝàţĥēŕĩńĝ ţĥē ƒũńďś. Ƥĺũś, ŵē ďēĺēĝàţē à ƤŕōĴēćţ Màńàĝēŕ ƒōŕ ƒũŕţĥēŕ ĥēĺƥ.

Emission phase

After gathering the funds, it’s time for the IDO (or INO, depending on the project type). This phase is about launching a dedicated token panel(or minting panel) with all agreed functionalities (i.e., airdrop, vesting, claiming, staking, LP, etc.). And in the case of the utility token, together, we go through the Token Listing.

We are ready to assist you in the listing of your project on

  • DEX (e.g., Uniswap, Pancakeswap)
  • CEX (e.g., Crypto.com, Binance, KuCoin*)
We might also help with the community management, Coingecko & CMC listing. (Plus, we still advise in this phase).
*Direct access to Tier2 exchanges, establishing cooperation with Tier1 exchanges.

Ƥŕōďũćţ Ďēvēĺōƥmēńţ phase

The endpoint of each cooperation is the optional phase of Product Development. It’s about delivering the engineering & technical part of the project. This step is tailored-fit, with individual terms of cooperation. We determine the details after the end of phase 4.

Àţ ţĥē vēŕŷ ƀēĝĩńńĩńĝ, ŵē àńàĺŷźē àĺĺ ōƒ ţĥē ďōćũmēńţś ƒŕōm ţĥē ćĺĩēńţ. Ţĥĩś śţēƥ ĩś àƀōũţ ēxƥĺōŕĩńĝ ţĥē ćũŕŕēńţ ƀũśĩńēśś mōďēĺ, ďàţà ƒĩĺţēŕĩńĝ ƀŷ ōũŕ àńàĺŷśţś, àńď ďēƒĩńĩńĝ ŵĥĩćĥ ţàśķś àŕē ţō ćōmƥĺēţē.

Ďŕōƥ àń ēmàĩĺ

After the Analysis phase, we start the Workshops. The primary token’s goal is to capture the economic value of the ecosystem that we will create. Workshops and brainstorming are there to spot all the points where the real value exists and translate it into adequate types of tokens. Workshops are a tool to recognize the business fundamentals and the team skills. We create a strategy for the future operations and fundraising phase. After addressing the legal aspects and with the data collected, we can create a Whitepaper, which is an inherent part of the fundraising phase.

Ďŕōƥ àń ēmàĩĺ

Ţĥĩś ƥàŕţ ĩńćĺũďēś śũƀśţàńţĩvē àńď ƥŕàćţĩćàĺ śũƥƥōŕţ ĩń ţĥē ŕēĺēàśē ƥĥàśē ōƒ ţĥē ţōķēń (ŃƑŢ & ũţĩĺĩţŷ). Ĩń ćĥōśēń ćàśēś, ŵē mĩĝĥţ àĺśō śũƥƥōŕţ ţĥē ƥŕōĴēćţ ĩń ĝàţĥēŕĩńĝ ţĥē ƒũńďś. Ƥĺũś, ŵē ďēĺēĝàţē à ƤŕōĴēćţ Màńàĝēŕ ƒōŕ ƒũŕţĥēŕ ĥēĺƥ.

Ďŕōƥ àń ēmàĩĺ

After gathering the funds, it’s time for the IDO (or INO, depending on the project type). This phase is about launching a dedicated token panel(or minting panel) with all agreed functionalities (i.e., airdrop, vesting, claiming, staking, LP, etc.). And in the case of the utility token, together, we go through the Token Listing.

We are ready to assist you in the listing of your project on

  • DEX (e.g., Uniswap, Pancakeswap)
  • CEX (e.g., Crypto.com, Binance, KuCoin*)
We might also help with the community management, Coingecko & CMC listing. (Plus, we still advise in this phase).
*Direct access to Tier2 exchanges, establishing cooperation with Tier1 exchanges.

Ďŕōƥ àń ēmàĩĺ

The endpoint of each cooperation is the optional phase of Product Development. It’s about delivering the engineering & technical part of the project. This step is tailored-fit, with individual terms of cooperation. We determine the details after the end of phase 4.

Ďŕōƥ àń ēmàĩĺ
Ţēćĥńōĺōĝŷ śţàćķ

Ŵē àŕē ƀũĩĺďĩńĝ ōń Ethereum

EthereumPolygonBNB Smart ChainJavaScriptOptimismRustSolidityReactJsAWSArbitrum
Ōũŕ Ţēàm

Ţĥē Ƥēōƥĺē ßēĥĩńď Ţōķēńōmĩà.ƥŕō

Ŵē ōƒƒēŕ à ńĩćĥē ēmƥĺōŷmēńţ àńď ƥēōƥĺē màńàĝēmēńţ mōďēĺ ţĥàţ ĩńćĺũďēś mēńţōŕĩńĝ, ƒĺēxĩƀĩĺĩţŷ, ţŕũśţ, àńď ćōńśţàńţ ďēvēĺōƥmēńţ. Ŵĩţĥ ōvēŕ 30 ĥĩĝĥĺŷ-śķĩĺĺēď ţēćĥ śƥēćĩàĺĩśţś ōń ƀōàŕď, ŵē ćōńśţàńţĺŷ ĝŕōŵ àńď ĥĩŕē ńēŵ ţàĺēńţś.

Łukasz Szymański

Łukasz Szymański

Chief Executive Officer

Łukasz Braciszewski

Łukasz Braciszewski

Chief Strategy Officer

Magdalena Glińska

Magdalena Glińska

Chief Operating Officer

Aleksandra Kałdonek

Aleksandra Kałdonek

Chief Marketing Officer

Piotr Muszyński

Piotr Muszyński

Director of Sales

Łukasz Szymański

Łukasz Szymański

Chief Executive Officer

Łukasz Braciszewski

Łukasz Braciszewski

Chief Strategy Officer

Magdalena Glińska

Magdalena Glińska

Chief Operating Officer

Aleksandra Kałdonek

Aleksandra Kałdonek

Chief Marketing Officer

Piotr Muszyński

Piotr Muszyński

Director of Sales

Śţàŕţ à ƤŕōĴēćţ ŵĩţĥ Ţōķēńōmĩà.ƥŕō

Ĩƒ ŷōũ àŕē ĩń ńēēď, ćōńţàćţ ũś. Ŵē’ĺĺ ĥēĺƥ ŷōũ ēxĩśţ ĩń ţĥē ŵēƀ3 śƥàćē, ŵĥēţĥēŕ ŷōũ àŕē śţàŕţĩńĝ, ŵàńţ ţō ĝō ōń ōũŕ ŵōŕķśĥōƥś, ōŕ ńēēď à śōĺĩď, śmàŕţ ćōńţŕàćţ.

Tokenomia.pro